در صورت حمله ی امریکا به ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مقدمه

اگر چه یک احساس درونی به من می گوید:

تنش های چهل ساله ی ایران و امریکا فقط یک دعوای زرگری است و برای دو طرف منافع متقابل داشته و خواهد داشت و نتیجه ی این بازی های سیاسی برای امریکا فروش هرچه بیشتر تسهیلات نظامی به کشورهای صاحب نفت منطقه ی خاورمیانه از یک سو و از طرف دیگر تثبیت دولت جمهوری اسلامی ایران در سایه ی دشمن تراشی بوده است اما اگر بخواهیم نتیجه‌ی حمله ی نظامی امریکا به ایران را با نگاهی واقع بینانه در یک جمله بیان کنیم باید گفت:
در این صورت وضعیت آینده ی امریکا مانند اوضاع امروز مغولستان خواهد بود 

به هر حال ما با جان و دل منتظر حمله ی نظامی امریکا به ایران هستیم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
شبی دریانوردی امریکایی
به روی کشتی اش با بی حیایی
مرا با حالت تحقیر و خواری
صدا زد: " ای نماد درد و زاری!
چطوری ای گرفتار مکافات ؛
میان وعظ و اوهام و خرافات؟
چه شد آن ایده های انقلابت؟
چه آمد بر سر افکار نابت؟
ببینم ! کشور ایران وطن شد؟
به غربت شاه خائن هم کفن شد؟
ببینم حال ایرانی چطور است؟
جلای برق مجانی چطور است؟
خودم دانم ؛ به شدت در عذابی
پشیمان از وقوع انقلابی
دلت از دست شیخ حوزه خون است
مخور غم چون به زودی سرنگون است
نما قدری تحمل وضع و حالت
که از ما می شود فرخنده فالت
که ما از بهرتان برنامه داریم
شما را از غم و نکبت درآریم
به زودی با سپاهی کل ایران
تصرف می کنیم از روی احسان
سپس راحت شوید از زجر و تحقیر
که بینید از شیوخ اهل تزویر
شما را می کنیم از بند ایشان
رها در حمله ای مانند طوفان
سپس ما با تلاش و شیوه ی خویش
بسازیم این وطن را مثل اتریش
شما را می کنیم از قید دینها
رها چون مردمانی در اروپا
پس از آن ضمن عیشی رایگانی
کنید احساس خوب از زندگانی "
بگفتم : "حمله ات یک باب خیر است
وجودت بهر ما اسباب خیر است
که ما را واعظان آفات جانند
به واقع چون بنی عباسیانند
ببین از دست شان در بند دردیم
پی ناجی ؛ پی درمان بگردیم
ولی ترسم اگر روزی بیایی
که ما را از ستم بخشی رهایی ؛
خودت گردی پشیمان از حضورت
خوری روزی تاسف از شعورت
گمانم جان مستر درس تاریخ
نخواندی در دبیرستان تو از بیخ
به فرضی هم که ایران را بگیرید
ولو دست بسیجی ها نمیرید
بدان روزی اگر آیی به ایران
که اینجا را ببخشی نظم و سامان
یقین آخر همین خیر و صوابت
کند در آتش حسرت کبابت
که می گیری چنان تاثیری از ما
که گردی بینواتر از مغول ها
که آنها هم زمانی ملک ایران
گرفتند از فشار و زور و طغیان
بنی عباسیان را هم چه راحت
کشاندند از حکومت در فضاحت
ولی بیچاره ها چندی که اینجا
شدند از روی خوبی همدم ما
چنان تاثیر و رنگ از ما گرفتند
که عزلت از همه دنیا گرفتند
چرا؟ چون جمع خاقان ها در ایران
شدند از دست واعظ ها مسلمان
ببین اکنون مغول ها در چه حال اند
به وضع ناگواری در زوال اند
به هر صورت بگویم خیر مقدم
اگر بر ما کماکان می خوری غم "
چنین گلواژه ای را چونکه بشنید
به ذهنش چونکه او آینده را دید ؛
هراسان اهل کشتی را ندا داد
ندای دوری از دریای ما داد
سپس هنگام ترک حوضه ی ما
به رسم و شیوه ی مردان دریا
نمود از من تشکر آن وطن خواه
که شد اینگونه از آینده آگاه
به این صورت نمودم خدمتی نیک
به امریکائیان اهل تکنیک
گمانم کرده ام اما خیانت
به قوم مومنین با دیانت
لذا شرمنده ام از اهل اسلام
بخواهم معذرت از خویش و اقوام
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سروده ی اول دی ماه 1396

پی نوشت

پس از انقراض سلسله ی ساسانیان و تصرف ایران توسط اعراب حدود شش قرن ایرانیان در لوای حکومت خلفای به ظاهر مسلمان و تحت سیطره ی اعراب قرار داشتند تا اینکه بالاخره با حمله ی مغولان به ایران و در ادامه  تسخیر بغداد توسط قوای مهاجم سلسله ی ننگین بنی عباس برای همیشه نابود گشت.

بدون شک یکی از تیره ترین دوران تاریخ چند هزار ساله ی ایران دوره ی حمله ی قوم مغول به میهن عزیز ما بوده است اما فارغ از بحث قتل و غارت و ستمی که در بدو حمله ی مغولان به مردم ایران روا شد بد نیست یادی کنیم از تاثیر مثبت این هجوم بر جامعه ی جهانی و به خصوص بر ایران و جهان اسلام.

مغولان پس از تسخیر ایران بغداد را هم که مرکز حکومت اسلامی آن زمان بود تصرف کردند و به حکومت ظالمانه و فاسد پانصد ساله ی خلفای بنی عباس برای همیشه  پایان دادند اما این فروپاشی در روند گسترش اسلام تاثیری نداشت و اسلام همچنان زنده و پویا باقی ماند به طوری  که حتی رهبران قوم مغول نیز به تدریج تحت تاثیر نورانیت احکام الهی اسلام قرار  گرفته و مسلمان  شدند.....

حمله ی بی رحمانه ی قوم  مغول به ایران اگرچه برای ایرانیان اثرات بسیار مخربی در بر داشت اما نابودی خلفای عباسی تسکینی بود بر دردهایی که مردم ایران قرنها از تسلط اعراب بر این سرزمین تحمل کرده بودند.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط

Name
فرشاد
Time
2019-07-28 22:33:17
Email
Pkooooo123@gmail.com
Comment
سلام خخخ به به عجب ذوق و قریحه ای! امیدوارم همیشه پیروز و سرفراز باشید. در پناه حق بازم بنویسید...
در پاسخ به

نظر توسط

سلام
از نظر لطف حضرتعالی سپاسگزارم

پیشنهاد می کنم شعر فرهنگ شهادت و جوابی به دولتمردان امریکا را در صفحات زیر مطالعه فرمایید

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/فرهنگ-شهادت

https://www.mofidifar.com/سیاسی-اجتماعی/خطاب-به-آمریکا

باعلی مدد